سرفصل های کارشناسی ارشد

 
درسهای کنکور ارشد همراه با سرفصل ها

دوستان عزیزی که فعلا قصد ازدواج ندارن و می خوان ادامه تحصیل بدن باید دیگه کم کم آماده شن ودرسهایی که قراره توی ارشد امتحان بدن رو بخونن 

-ژنتیک و اصلاح دام

-طرح آزمایشات

-بیوشیمی

-تغذیه دام

-پرورش طیور

-فیزیولوژی تولید مثل

-آناتومی و فیزیولوژی دام

 

سرفصل درس ژنتیک و اصلاح دام

پودمان 1: ژنتیک

پیمانه 1-1: ساختمان هسته سلول و کروموزم‌ها

پیمانه 1-2: تقسیمات سلولی و گامت سازی

پیمانه 1-3: ژنتیک مندلی

ریزپیمانه 1-3-1: اصول ژنتیک مندلی

ریزپیمانه 1-3-2: آزمایشات مندل

ریزپیمانه 1-3-3: تلاقی های دی هیبرید

پیمانه 1-4: ژنتیک جنسیت

پیمانه 1-5: روابط بین آللها در یک لوکوس و لوکوسهای مختلف

پیمانه 1-6: پیوستگی و نوترکیبی و نقشه کروموزومی

پودمان 2: ژنتیک جمعیت

پیمانه 2-1: فراوانی ژنی و ژنوتیپی

پیمانه 2-2: قانون هاردی واینبرگ

پیمانه 2-3: عوامل بر هم زننده تعادل هاردی واینبرگ

پیمانه 2-4: حالت‌های خاص قانون هاردی واینبرگ و خصوصیات جوامع و ...

پودمان 3: ژنتیک کمی

پیمانه 3-1: حالات غلبه بر ژنتیک کمی

پیمانه 3-2: اثر متوسط ژنی

پیمانه 3-3: اثر متوسط جایگزینی

پیمانه 3-4: ارزشهای اصلاحی (نظری)

پیمانه 3-5: انحراف غالبیت

پیمانه 3-6: میانگین ها

پیمانه 3-7: واریانسها

پیمانه 3-8: درجه شباهت بین خویشاوندان

پیمانه 3-9: انحراف محیطی

پیمانه 3-10: تاثیرات ژنی

پیمانه 3-11: تعیین تعداد گامت و ...

پودمان 4: وراثت‌پذیری و تکرار‌پذیری

پیمانه 4-1: مبانی اولیه آمار

پیمانه 4-2: برآورد وراثت‌پذیری و تکرارپذیری

پیمانه 4-3: اجزاء واریانسها

ریز پیمانه 4-3-1: واریانس فنوتیپی

ریز پیمانه 4-3-2: واریانس ژنوتیپی

پودمان 5: انتخاب

پیمانه 5-1: براورد ارزشهای اصلاحی (عملی) و دقت برآورد ارزشهای اصلاحی

پیمانه 5-2: برآورد قابلیت تولید و قابلیت انتقال

پیمانه 5-3: حالت‌های انتخاب و پاسخ انتخاب

پیمانه 5-4: همبستگی بین صفات و تأثیر آن بر انتخاب

پیمانه 5-5: روش های انتخاب

پودمان 6: سیستمهای آمیزشی

پیمانه 6-1: آمیزشی برای صفات با توارث آسان و آمیزشی آزمون

پیمانه 6-2: آمیزشی بر اساس عملکرد و و تیپ

پیمانه 6-3: پرورش خویشاوندی

ریزپیمانه 6-3-1: مبانی ژنتیکی پرورش خویشاوندی

ریزپیمانه 6-3-2: ضریب هم خونی و ضریب خویشاوندی

ریزپیمانه 6-3-3: هدف از آمیزش خویشاوندی

پیمانه 6-4: آمیزشی غیر خویشاوندی

پیمانه 6-5: هتروزیس و آمیخته گری

ریزپیمانه 6-5-1: اثرات ژنتیکی و عوامل موثر در مقدار هتروزیس

ریزپیمانه 6-5-2: آمیخته گری

ریزپیمانه 6-5-3: هدف از آمیخته گری

پودمان 7: اصول اصلاح‌نژاد دام های اهلی

پیمانه 7-1: اصلاح نژاد گاو شیری

پیمانه 7-2: اصلاح نژاد گوسفند

پیمانه 7-3: اصلاح نژاد طیور

 «سرفصل درس طرح آزمایشات»

 

پودمان 1: مروری بر آمار

پودمان2: مقدمه‌ای بر طرح های پایه

پودمان3: طرح کاملا تصادفی

پودمان4: طرح بلوک تصادفی

پودمان5: طرح مربع لاتین

پودمان6: فاکتوریل

پیمانه 6-1: اختلاط در آزمایشات فاکتوریل

پودمان7: مقایسات میانگین

پودمان8: سودمندی های نسبی طرح ها

پودمان 9: طرح کرت های خرد شده

« سرفصل درس بیوشیمی »

پودمان 1: عناصر و ترکیبات سازنده موجودات زنده

پیمانه 1-1: عناصر شیمیایی

ریزپیمانه 1-1-1- ایزومرها

ریزپیمانه 1-1-1- پیوندهای شیمیایی

پیمانه 1-2: آب،

پیمانه 1-3: یونیزاسیون و رابطه هندرسن- هاسلباخ

پودمان 2: پروتئین‌ها

پیمانه 2-1: اسیدهای آمینه و خصوصیات پروتئینها

پیمانه 2-2: پپتیدهاو پروتئینها ، خصوصیات و ساختار پروتئینها

پودمان 3: آنزیم ها

پیمانه 3-1: طبقه‌بندی و خصوصیات پروتئینها

پیمانه 3-2: معادله میکائیلس- منتون

پیمانه 3-3: مهار کننده‌ها

پیمانه 3-3: آنزیم‌های آلوستریک و ایزوزیم‌ها و ...

پودمان 4: کربوهیدارت‌ها

پیمانه 4-1: مونوساکاریدها، اشکال ایزومری و ساختار مشتقات آن

پیمانه 4-1: پلی‌ساکاریدها، اشکال ایزومری و ساختار و مشتقات آن

پودمان 5: چربی‌ها

پیمانه 5-1: اسیدهای چرب، تقسیم‌بندی آنها

پیمانه 5-1: لیپیدها- خواص و مشتقات آنها

پودمان 6: اسیدهای نوکلئیک

پیمانه 6-1: اجزاء بازهای آلی، نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک

پیمانه 6-2: ساختار و خصوصیات و مشتقات اسیدهای نوکلئیک

پودمان 7: ویتامین‌ها و کوآنزیم‌ها

پیمانه 7-1: ویتامین‌های محلول در چربی و خصوصیات آنها

پیمانه 7-2: ویتامین‌های محلول در آب و خصوصیات آنها

پیمانه 7-3: دسته‌بندی کوآنزیم‌ها

پودمان 8: متابولیسم کربوهیدارت‌ها

پیمانه 8-1: تخریب کربوهیدارت‌ها

پیمانه 8-2 بیوسنتز کربوهیدارت‌ها

پیمانه 8-3: چرخه کربس و کلیکولیز، پنتوز فسفات، گلوکونئوژنز، گلیکوژنز و گلیکوژنونیز

پودمان 9: ترمودینامیک در بیوشیمی و زنجیره تنفسی

پیمانه 9-1: قوانین ترمودینامیک

پیمانه 9-2: مکانیسم تشکیل ATP و سیستمهای انتقال الکترونی

پیمانه 9-3: فسفریلاسیون اکسیداتیو و ...

پودمان 10: متابولیسم لیپیدها

پیمانه 10-1: هضم و جذب

پیمانه 10-2: بیوسنتز اسیدهای چرب و لیپیدها و تجزیه لیپیدها

پیمانه 10-3: B اکسیداسیون اسیدهای چرب

پودمان 11: متابولیسم ترکیبات نیتروژن‌دار

پیمانه 11-1: تجزیه و بیوسنتز اسیدهای آمینه

پیمانه 11-2: تجزیه و بیوسنتز نوکلئوتیدها

پیمانه 11-3: چرخه اوره

پیمانه 11-4: چرخه گلوکز آلانین

پودمان 12: متابولیسم اسیدهای نوکلئیک و پروتئین‌ها

پیمانه 12-1: همانند سازی DNA

پیمانه 12-2: رونویسی RNA

پیمانه 12-3: ساختمان زنجیره پلی‌پپتیدی، طویل شدن آن

پیمانه 12-4: مکانیزم‌های کنترل پروتئین‌‌ سازی

پودمان 13: هورمونها

 

 « سرفصل درس تغذیه دام»

پودمان1: مواد مغذی

پیمانه 1-1: آب

پیمانه 1-2: کربوهیدرات ها

ریزپیمانه 1-2-1: دسته‌بندی کربوهیدرات‌ها

ریزپیمانه 1-2-2: انرژی حاصل از سوخت و ساز کربوهیدات‌ها- لیگنین در تغذیه دام

پیمانه 1-3: لیپیدها

ریزپیمانه 1-3-1: ساختمان لیپیدها و اسیدهای چرب

ریزپیمانه 1-3-2: هضم و جذب چربی ها

پیمانه 1-4: پروتئین ها و اسیدهای آمینه

ریزپیمانه 1-4-1: اسیدهای آمینه و خواص آن

ریزپیمانه 1-4-2: طبقه‌بندی اسیدهای آمینه

ریزپیمانه 1-4-3: طبقه‌بندی، ساختمان و خواص پروتئین‌ها

پیمانه 1-5: ویتامین ها

ریزپیمانه 1-5-1: ماهیت ودسته‌بندی ویتامین‌ها

ریزپیمانه 1-5-2: متابولیسم و نشانه‌های کمبود ویتامین ها محلول در‌ آب و چربی در دام و طیور

پیمانه 1-6: مواد معدنی

ریزپیمانه 1-6-1: منابع و نشانه‌های کمبود در عناصر پرمصرف در دام و طیور

ریزپیمانه 1-6-2: منابع و نشانه‌های کمبود در عناصر کم مصرف در دام و طیور

پودمان2: علوفه در تغذیه دام

پودمان3: دانه‌ها و کنسانتره‌ها در تغذیه دام و طیور

پودمان4: فراورده‌های فرعی و فرایند کردن مواد غذایی

پودمان5: استاندارد های غذایی

پودمان6: ارزشیابی غذاهای دام و طیور

پیمانه 6-1: تجزیه تقریبی

پیمانه 6-2: روش های اندازه‌گیری قابلیت هضم

پیمانه 6-3: انرژی مورد نیاز رشد- نگهداری و تولید

پیمانه 6-4: اتلاف حرارتی

پیمانه 6-5: معیارهای سنجش پروتئین در تک معده‌ای‌ها و نشخوار کنندگان

پودمان 7: هضم و متابولیسم

پیمانه 7-1: هضم و متابولیسم در تک معده ای ها

پیمانه 7-2: هضم و متابولیسم در نشخوارکننده ها

پودمان 8: مواد مغذی مورد نیاز دام و طیور در حالات مختلف فیزیولوژیکی

پیمانه 8-1: افزودنیها

پیمانه 8-2: انرژی

پیمانه 8-3: پروتئین

پیمانه 8-4: مواد معدنی

پیمانه 8-5: ویتامین

پودمان 9: روش های برآورد مواد مغذی مورد نیاز دام و طیور

پودمان 10: میزان مصرف خوراک

پیمانه 9-1: اهمیت

پیمانه 9-2: عوامل موثر بر آن

 

پودمان 11: مواد ضد تغذیه ای موجود در غذاهای دام و طیور

پودمان 12:جیره نویسی

« سرفصل درس پرورش طیور»

پودمان 1: پرورش طیور

پیمانه 1-1: جوجه کشی

پیمانه 1-2: نژادها و سویه های مرغ

ریزپیمانه 1-2-1: مرغ تخمگذار (لاین،اجداد، مادر، مرغ تخمگذار تجارتی)

ریزپیمانه 1-2-2: مرغ گوشتی (لاین،اجداد، مادر، مرغ گوشتی تجارتی)

پیمانه 1-3: سیستم‌های پرورشی

ریزپیمانه 1-3-1: بسته (قفس، بستر)

ریزپیمانه 1-3-3: باز

پیمانه 1-4: اصول جایگاه‌های طیور

پیمانه 1-5: مواد غذایی مورد استفاده و احتیاجات غذایی طیور

پیمانه 1-6: بهداشت و بیماری ها

پودمان 2: پرورش گاو شیری

پیمانه 2-1: نژادهای گاو

پیمانه 2-2: فیزیولوژی پستان و عوامل موثر بر تولید شیر

پیمانه 2-3: اصول و سیستمهای تغذیه

پیمانه 2-4: بیماری‌های تغذیه‌ای و غیر عفونی

پیمانه 2-5: مدیریت پرورش گاو شیری و گوشتی

پیمانه 2-6: جایگاه و تاسیسات

پیمانه 2-5: بیماریهای متابولیکی

پودمان 3: پرورش گوسفند و بز

پیمانه 3-1: نژادهای گوسفند و بز

پیمانه 3-2: اصول تغذیه گوسفند و بز

پیمانه 3-3: مدیریت و پرورش و نگهداری گوسفند و بز

پیمانه 3-4: تولیدات گوسفند و بز

پیمانه 3-5: ساختمان و تأسیسات

پیمانه 3-6: بیماریهای متابولیکی

 « سرفصل درس فیزیولوژی تولید مثل»

پودمان 1: آناتومی دستگاه تولید مثل نر

پودمان2: آناتومی دستگاه تولید مثل ماده

پودمان 3: فیزیولوژی منی و چرخه اسپرم سازی

پودمان 4: هورمونهای تولید مثلی

پودمان 5: چرخه تخمک سازی و فحلی

پودمان 6: رفتارهای تولید مثلی و بلوغ

پودمان 7: فرایندهای قبل از لقاح، لقاح و جایگزینی رویان در رحم

پودمان 8: ارتباط بین جفت، رویان و مادر

پودمان 9: فیزیولوژی تکامل و رشد در دوران جنینی و تمایز جنین

پودمان 10: مکانیسمهای درگیر در فرایندهای قبل، حین و پس از زایش

پودمان 11: همزمان سازی فحلی- تشخیص آبستنی و تلقیح مصنوعی

« سرفصل درس آناتومی و فیزیولوژی دام »

پودمان 1: مقدمه

پیمانه 1-1: اسکلت (استخوان بندی)

پیمانه1-2: فیزیولوژی استخوان (کنش، تشکیل، مفاصل و انواع آن)

پودمان2: دستگاه عصبی

پیمانه 2-1: آناتومی

پیمانه 2-2: نوروفیزیولوژی

پیمانه 2-3: آناتومی و فیزیولوژی دستگاه عصبی سوماتیک، سمپاتیک و پارا سمپاتیک

پودمان3: ماهیچه‌های بدن

پیمانه3-1: آناتومی و ساختمان میکروسکوپی ماهیچه

پیمانه3-2: انقباض و انبساط ماهیچه

پودمان4: دستگاه گوارش

پیمانه4-1: آناتومی دستگاه گوارش (نشخوارکنندگان و غیر نشخوارکنندگان)

پیمانه4-2: گوارش، تخمیر و جذب غذا در نشخوارکنندگان و پرندگان

پودمان 5: دستگاه گردش خون

پیمانه 5-1: پلاسما و سلولهای خونی

پیمانه 5-2: مکانیسم تشکیل لخته خون

پیمانه 5-3: فیزیولوژی گردش خون، چرخه قلب

پیمانه 5-4: قلب و رگهای خونی و لنفاوی

پیمانه 5-5: سرعت جریان خون، فشار خون و توزیع خون در بدن

پودمان 6: دستگاه ادراری

پیمانه6-1: ساختمان نفرون

پیمانه 6-2: فیزیولوژی تشکیل ادرار

پیمانه 6-3: پالایش گلومرولی، دفع ادرار، ویژگی های ادرار دام و پرندگان

پودمان 7: دستگاه تنفس

پیمانه 7-1: آناتومی دستگاه تنفس

پیمانه 7-2: فیزیولوژی تنفس

ریزپیمانه 7-2-1: انواع تنفس و کنترل آن در دام و پرندگان

پیمانه 7-3: تعادل اسید و باز و تنظیم آن توسط کلیه و دستگاه تنفس

پودمان 8: غده پستانی

پیمانه 8-1: آناتومی

پیمانه 8-2: کنترل هورمونی رشد پستان لاکتوژنز

پودمان 8: دستگاه تناسلی

پیمانه 8-1: آناتومی دستگاه تناسلی نر و ماده

پیمانه 8-2: فیزیولوژی تولید مثل

پیمانه 8-3: فرآیندهای فعلی و همزمان سازی آن و جفت‌گیری و روشهای آن و آبستنی

پیمانه 8-4: تلقیح مصنوعی

پیمانه 8-5: نقش هورمون ها در دستگاه تولیدمثل

پودمان 9: هورمون‌ها

پیمانه 9-1: ساختمان شیمیایی، تنظیم ترشح و ساز و کار هورمونها

پیمانه 9-2: هورمون های هیپوفیز، هیپوتالاموس و مغزی

پیمانه 9-3: هورمون های غدد مختلف بدن


تاریخ : پنج‌شنبه 18 اسفند 1390 | 14:48 | چاپ | نویسنده: شاهی | نظرات (0) (2 لایک)
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.